Imieniny:
26.06.2018

Wykaz nr 1 nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Starosta Tucholski informuje, że przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego niezabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U. z 2018, poz. 121 z późn. zm./, Starosta Tucholski informuje, że przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego niezabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, oznaczoną jako działka nr 2277 o powierzchni  0,0430 ha, położoną
w mieście Tuchola, w obrębie geodezyjnym Tuchola, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1T/00023857/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy, IV Wydział  Ksiąg Wieczystych w Tucholi.

 

  1. Nieruchomość nie jest obciążona ani objęta zobowiązaniami.
  2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Tucholi i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza w Tucholi uchwalonego Uchwałą nr XLIX/432/98 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 marca 1998 r.  działka nr 2277 położona w Tucholi, w obrębie miasto Tuchola wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem planu: „C1P – teren przemysłu”.
  3. Nieruchomość jest niezagospodarowana, porośnięta samosiejką, stanowi długą wąską działkę, bez dostępu do drogi publicznej. Grunt jest zdewastowany, wymagający karczowania. Działka jest nieuzbrojona, położona pomiędzy działką wykorzystywaną pod przemysł, a działką zabudowaną budynkiem wielorodzinnym. Kształt działki, brak dostępu do drogi publicznej uniemożliwia jej zbycie w drodze przetargu nieograniczonego. Działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, natomiast może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych.
  4. Cena nieruchomości wynosi 15.000 zł netto, słownie: piętnaście tysięcy zł netto.
  5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
  6. Wykaz ten podlega wywieszeniu na okres 21 dni.


Z up. Starosty Tucholskiego


Zenon Poturalski
Wicestarosta Tucholski