Imieniny:
24.09.2018

Wykaz nieruchomości Powiatu Tucholskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarząd Powiatu Tucholskiego informuje, że przeznaczył do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego dwie nieruchomości położone w mieście Tuchola.

1. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz.U. z 2018, poz. 121 ze zm./ Zarząd Powiatu Tucholskiego informuje, że przeznaczył do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego dwie nieruchomości położone w mieście Tuchola, w obrębie geodezyjnym miasto Tuchola, zapisane w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Tucholi :

 

1)      BY1T/00026499/6 – oznaczoną jako działka nr 3663 o pow. 0,6486 ha

2)      BY1T/00018410/0 – oznaczoną jako działka nr 3664 o pow. 0,9767 ha

2. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/350/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23.10.2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 3660, 3661, 3662, 3663, 3664 w Tucholi przy ul. Usługowej (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 140 poz. 2592 z dnia 24 grudnia 2009r.) działki nr 3663 i 3664 oznaczone są symbolem „P/S/U/H/T-W i stanowią teren zabudowy przemysłowo – składowej, usługowo – handlowej i targowo wystawienniczej”.

Na przedmiotowym terenie obowiązują ogólne i szczegółowe zasady zagospodarowania określone w wyżej wymienionym planie.

3. Na nieruchomościach ustanowiony jest trwały zarząd, który w przypadku zbycia nieruchomości  w przetargu,  zostanie rozwiązany przed podpisaniem umowy notarialnej.
4. Cena zbycia wyżej określonych nieruchomości wynosi:
  • Działki nr 3663 – 234.700,00 zł., słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset zł netto
  • Działki nr 3664 – 335.600,00 zł, słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset zł netto
5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz ten podlega wywieszeniu na okres 21 dni.