Imieniny:
02.07.2018

Wykaz nieruchomości Powiatu Tucholskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Zarząd Powiatu Tucholskiego informuje, że przeznacza do wydzierżawienia na okres 10 lat, w drodze bezprzetargowej zabudowaną nieruchomość położoną w Tucholi przy ulicy Nowodworskiego 16, stanowiącą własność Powiatu Tucholskiego, oznaczoną jako działka nr 3834 o powierzchni 0,9236 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1T/00031430/3 prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tucholi.
  1. Na podstawie art. 13 ust.1, art. 35, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. –
    o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami/ Uchwały Nr XX/   /2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia   czerwca 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości Powiatu Tucholskiego położonej w Tucholi,  Zarząd Powiatu Tucholskiego informuje,
    że przeznacza do wydzierżawienia na okres 10 lat, w drodze bezprzetargowej  zabudowaną nieruchomość położoną w Tucholi przy ulicy Nowodworskiego 16, stanowiącą  własność Powiatu Tucholskiego, oznaczoną jako działka nr  3834 o powierzchni 0,9236 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1T/00031430/3 prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Tucholi.
  2. Wydzierżawienie nastąpi na rzecz Spółki działającej pod nazwą „Szpital Tucholski” sp. z o.o.  w celu umożliwienia wykonywania zadań statutowych Spółki.
  3. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkami:

 

- budynek główny szpitala

- budynek gospodarczy

- budynek laboratorium

- budynek techniczny

- budynek administracji działu fizykoterapii, statystyki,  kotłowni


4. Czynsz dzierżawny ustala się w dotychczasowej wysokości tj. 10.000 zł netto miesięcznie + podatek VAT.


5. Czynsz dzierżawny podlegać będzie corocznemu wzrostowi na podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski.


6. Czynsz dzierżawny płatny będzie kwartalnie z dołu w terminie 14 dni, od daty otrzymanej faktury na konto Wydzierżawiającego wskazane na fakturze.


7. Nieruchomość nie jest  obciążona ani objęta zobowiązaniami.


8/ Zgodnie z uchwałą Nr L/458/02 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 lutego 2002 roku działka ozn. nr ewid. 3834 położona w Tucholi przy ul. Nowodworskiego 14-16, wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem planu: "7 UZ - teren usług z zakresu ochrony zdrowia - szpital".


9. Wykaz ten podlega wywieszeniu na okres 21 dni.