Imieniny:
10.05.2017

Ogłoszenie - II-gie przetargi ustne nieograniczone na zbycie dwóch nieruchomości gruntowych

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza II-gie przetargi ustne nieograniczone na zbycie dwóch nieruchomości gruntowych, położonych w Tucholi, stanowiących własność Powiatu Tucholskiego.

O G Ł O S Z E N I E

 

            Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38,  art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2016r., poz. 2147 ze zm.), oraz na  podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 – w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /jt.Dz.U. z 2014. Poz. 1490/

 Zarząd Powiatu Tucholskiego

ogłasza II-gie przetargi ustne nieograniczone na zbycie dwóch nieruchomości gruntowych, położonych w Tucholi, stanowiących własność Powiatu Tucholskiego, oznaczonych ewidencyjnie :

1.       Działka nr 3664 o pow. 0,9767 ha zapisana w księdze wieczystej  KW nr BY1T/00018410/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi,  - cena wywoławcza 270.500,00 zł
2.      Działka nr 3663 o pow. 0,6486 ha zapisana w księdze wieczystej KW nr BY1T/00026499/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi,  - cena wywoławcza 179.700,00 zł

Podane ceny wywoławcze są cenami netto. Do wylicytowanych cen w przetargach doliczony zostanie podatek VAT.

 

Nieruchomości nie są obciążone ani objęte zobowiązaniami.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/350/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23.10.2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 3660, 3661, 3662, 3663, 3664 w Tucholi przy ul. Usługowej (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 140 poz. 2592 z dnia 24 grudnia 2009r.) działki nr 3663 i 3664 oznaczone są symbolem P/S/U/H/T-W i stanowią teren zabudowy przemysłowo – składowej, usługowo – handlowej i targowo wystawienniczej.

Przetargi na zbycie w/w działek odbędą się w dniu 13 czerwca 2017r. (wtorek),
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi , ul. Pocztowa 7, pokój nr 1
(w Wydziale Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody) i tak:

  • o godz.  1000  przetarg na zbycie działki nr  3664
  • o godz.  1100  przetarg na zbycie działki nr  3663

 

Wadium na przetarg na zbycie działki nr 3664 wynosi 54.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące zł) i wniesione winno być w pieniądzu.

 

Wadium na przetarg na zbycie działki nr 3663 wynosi 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł) i wniesione winno być w pieniądzu.

 

Na dowodzie wpłaty wadium należy wskazać której działki wadium dotyczy.

 

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 9 czerwca 2017r.  na konto Starostwa w banku Getin Noble Bank S.A. nr :  49 1560 0013 2340 9874 1000 0005.

 

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium
w wyznaczonym terminie.

Wadium zwraca się – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym– osobom, które nie nabyły nieruchomości.

 

  • Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny zbycia.
  • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uprawnionych uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  • Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  • Nieruchomość gruntową nabywa osoba, która zaoferuje najwyższą cenę.
  • Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia całej wylicytowanej ceny jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
  • Wadium przepada w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w tut. Starostwie – ul. Pocztowa 7A,  pokój nr 1 (Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody). 

Tel. 52-5590712. 

 

                                                                                                          PRZEWODNICZĄCY  ZARZĄDU

                                                                                                             POWIATU  TUCHOLSKIEGO

 

                                                                                                                               Michał Mróz