Imieniny:
02.10.2019

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK

Zapraszamy do konsultacji "Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok"

Zarząd Powiatu Tucholskiego zaprasza do zgłaszania uwag do projektu programu współpracy na rok 2020. Uwagi mogą być zgłaszane w terminie od 4.10.2019 do 18.10.2019 roku za pomocą stosownego formularza - pisemnie lub w formie elektronicznej na adres promocja@tuchola.pl .

Najważniejszą zmianą w stosunku do poprzedniego roku jest połaczenie dotychczasowych konkursów w jeden i dodanie obszaru dotyczącego wsparcia dla organizacji pozarządowych w formie zapewnienia wkładu własnego do projektu. Zapewni to elestyczność przy wyborze najlepszych projektów, niezależnie od wspieranego obszaru, a przez to najbardziej efektywne wydatkowanie środków.

Dokument podlegajacy konsultacjom, formularz konsultacji oraz uchwała Zarządu Powiatu Tucholskiego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Tucholskiego oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. Formularz w wersji edytowalnej można pobbrać tutaj

Wydział Rozwoju LiFE