Imieniny:
25.09.2018

Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019r.

Zapraszamy do konsultacji "Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok"

Zarząd Powiatu Tucholskiego zaprasza do zgłaszania uwag do projektu programu współpracy na rok 2019. Uwagi mogą być zgłaszane w terminie do 9.10.2018 roku za pomocą stosownego formularza - pisemnie lub w formie elektronicznej na adres promocja@tuchola.pl .

Dokument podlegajacy konsultacjom, formularz konsultacji oraz uchwała Zarządu Powiatu Tucholskiego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Tucholskiego oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

 


Wydział RLiFE